ns

Zapisz się do newslettera

i bądź na bieżąco z ekscytującymi produktami Medere

D

10 lipca 2019

Regulamin konkursu „zdrowy styl życia”

1. Postanowienia ogólne

Medere Laboratoires Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mieczyków 14, 40-748 Katowice, mail: [email protected] , zwany dalej „Organizatorem”.

Konkurs jest organizowany od dnia 10 lipca 2019 do 14 lipca 2019 do godziny 23:59. Zasady konkursu: uczestnik wykonuje zadanie konkursowe, opisane w poście konkursowym opublikowanym na profilu Mederelab na Instagramie (@mederelab). Informacja o konkursie i zasadach uczestnictwa zostanie opublikowana 10 lipca 2019 roku na kanale „Mederelab” na Instagramie.

  • 2. Uczestnictwo w konkursie

Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, a na żądanie Organizatora powinny okazać oświadczenie o wrażeniu zgody na piśmie. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnictwa w konkursie i praw, i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. Uczestnicy konkursu muszą przynajmniej na czas trwania konkursu posiadać konto na Instagramie otwarte. Konta „fałszywe” nie będą brane pod uwagę w konkursie.

  • 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie zadania – zaobserwować profil Mederelab oraz w komentarzu po postem z dnia 10 lipca 2019 zachęcić 3 osoby z grona znajomych do obserwacji profilu Mederelab. Jeden uczestnik może jedynie raz w jednym komentarzu wziąć udział w konkursie.

Uczestnik zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Medere Laboratoires dla celów przeprowadzenia konkursu. Fundator zastrzega sobie prawo do przyznawania nagród oraz może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagrody żadnemu uczestnikowi konkursu, jeśli nie uzna odpowiedzi za prawidłową.

Czas trwania konkursu 14.07.2019r. do godziny 23:59.

Zadanie konkursowe:                                                        

  • zaobserwuj nasz profil Mederelab na Instagramie
  • pod postem Mederelab z dnia 10 lipca 2019r. wskaż 3 osoby ze swojego grona znajomych do zaobserwowania profilu Mederelab.
  • zamieść informację o konkursie w swoim instastories

4. Zasady wyłaniania i ogłoszenia zwycięzców

Laureatem konkursu zostanie 5 osób wybranych losowo (na Instastories w dniu 17 lipca 2019r) , które zaobserwowały profil Mederelab na Instagramie oraz pod postem z dnia 10 lipca 2019r. zachęciły 3 osoby z grona znajomych do obserwacji profilu Mederelab. Po wyłonieniu zwycięzców organizator poprzez Instagram skontaktuję się z każdym z nim aby ustalić dane do wysyłki nagrody.

Organizator zastrzega sobie prawo do tego, iż osoby które po zakończeniu konkursu zaprzestaną obserwować profil Mederelab nie będą brane pod uwagę w wyłonieniu zwycięzców konkursu.

 5. Nagrody i prawa do komentarzy

Zwycięzcy otrzymają w nagrodę w postaci Książki okazanej w poście z dnia 10 lipca 2019r.

Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych, służących do identyfikacji, a także za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu osoby, które wzięły udział w konkursie,

6. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać mailowo na adres:  [email protected] . Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia o konkursie do 14. dnia od daty zamknięcia konkursu. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia odbioru na adresy wskazane w punkcie 1. powyżej. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

  • 7. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Medere Laboratoires. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika – jako zwycięzcy konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

  • 8. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. dowiedz się więcej.

Ok, rozumiem