ns

Zapisz się do newslettera

i bądź na bieżąco z ekscytującymi produktami Medere

Z uwagi na art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679 lub RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Twoich danych osobowych jest Medere Laboratories Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Plac Wyzwolenia 4/7  (40-423 Katowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000598510, Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 9542762030, Regon: 363564862. Wysokość kapitału zakładowego 5 100,00 zł. (dalej jako: Administrator);
 2. u Administratora nie wyznaczono inspektora ochrony danych, w związku z czym wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych należy kierować na adresy Administratora;
 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (umowa sprzedaży) oraz w uzasadnionych przypadkach lit. c (obowiązek prawny administratora) lub f (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora); 
 4. odbiorcami danych osobowych mogą być organy lub podmioty, działające w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom wspierającym bieżącą działalność Administratora, z którymi Administrator zawarł, na mocy art. 28 Rozporządzenia 2016/679, umowy powierzenia przetwarzania danych;  
 5. dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa; 
 6. posiada Pani/Pan: 
  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
  • prawo do przenoszenia danych, zgodnie z warunkami określonymi w art. 20 Rozporządzenia 2016/679;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
  • prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o zgodę;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 1. Jednocześnie, tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 przewidujący przetwarzania danych związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, nie przysługuje Pani/Panu:
 • prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody.
 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolnym wymogiem umownym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy;
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. dowiedz się więcej.

Ok, rozumiem